Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА КАРТА “ПЕГАС”

Тези общи условия имат за цел да регламентират издаването и използването на карти „Пегас”

1. Използвани термини

Карта „Пегас” (Pegas) – Карта, с която КУПУВАЧЪТ или Оправомощени от него лица могат да извършват транзакции в бензиностанциите, собствени или партньорски

Оправомощено лице – физическо лице – водач на моторно превозно средство, в чието държане Купувачът е предал Картата и, уведомявайки го за нейния ПИН, го е овластил да извършва Транзакции с тази Карта от негово име и за негова сметка и да подписва Фишовете при ползване на Картата.

Транзакция – закупуване от Оправомощено лице на горива от бензиностанциите, собствени или партньорски, само и единствено чрез използване на Карта. За транзакция се смята единствено тази покупка, която е авторизирана и регистрирана чрез фискалната система на обекта, когато е направена на собствена за Продавача бензиностанция или чрез ТЕР, когато е направена на партньорска бензиностанция;

Авторизация – проверка на Картата, предадена в държане на Оправомощеното лице преди осъществяване на Транзакция;

Регистрация – въвеждане чрез ЕСФП или чрез ТЕР на данни за осъществената Транзакция;

ПИН – персонален идентификационен номер, комбинация от четири цифри, издаден за всяка отделна Карта, чрез който се идентифицира Картоползвателя/Оправомощеното лице;

ТЕР – Терминал за електронно разплащане (ПОС терминал)

Фиш – Отпечатан документ (квитанция) от ТЕР, отразяващ извършена с Карта транзакция

2. Видове карти „Пегас”

    1. Карти Пегас тип „В брой” – служи за плащане в брой или чрез банкова карта – Картодържателят може да използва този тип карта само и единствено на обектите, отбелязани като СОБСТВЕНИ по-долу в настоящите Общи условия. Картата тип „В брой” носи на Картодържателя търговска отстъпка, която той получава в момента на зареждането и се отпечатва върху касовия бон. Като плащане в брой се третира и плащането с банкови карти.

    2. Карти Пегас тип „Дебитна” – Картоползвателят предоставя депозит или авансово плащане на Картоиздателя – този тип карта може да се използва в цялата мрежа „Пегас”. Търговската отстъпка не се получава в момента на зареждането, а се приспада в данъчната фактура за договорения период.

    3. Карти Пегас тип „Кредитна” – Картоползвателят получава кредитен лимит под формата на стоков кредит при определени условия, договорени с Картоиздателя– този тип карта може да се използва в цялата мрежа „Пегас”. Търговската отстъпка не се получава в момента на зареждането, а се приспада в данъчната фактура за договорения период.

 

3. Условия за издаване на карта „Пегас”

3.1. Карти „Пегас” тип „В брой” и „Дебитна” – в „Заявка за карта” в нашия сайт попълнете данни за броят на картите, месечното потребление и типа на картата и ще получите оферта за отстъпка на посочения от вас e-mail за обратна връзка

3.2. „Пегас” тип „Кредитна”

Необходимите документи за одобряване на стоков кредит са:

 

данни на фирмата

 

отчети за предходната година – баланс и ОПР

Попълнете необходимите данни на Вашата фирма в „Заявка за карта” в нашия сайт и ще получите оферта за зареждане с отстъпка и при условията на отложено плащане на посочения от вас e-mail за обратна връзка

 

4. Обекти

 

4.1 Собствени – на тези обекти можете да зареждате с карти тип „В брой”, „Дебитна” и „Кредитна”

 

Гр. София – бензиностанция „Петрол – Суходол”, Околовръстен път, кв. “Суходол”, тел. 02/920 13 71;

 

Гр. Ихтиман – община Ихтиман, област Софийска, бензиностанция “Пегас – Ихтиман”, ул.”Цар Освободител” 199, тел. 0724/85956;

 

Гр. Ботевград – община Ботевград, област Софийска, бензиностанция „Пегас – Скравена”, път Е79, посока Мездра дясно, веднага след с.Скравена, тел. 07137/2018;

 

Гр. Мездра – община Мездра, област Враца, бензиностанция “Пегас – Ребърково”, път Е79, посока Мездра ляво, с. Ребърково, тел. 09109/ 22 62;

 

Гр. Елин Пелин – бензиностанция „Пегас – Елин Пелин”, бул. „Новоселци” №101, тел. 0725/66905;

 

Гр. Стара Загора – община Опан, област Стара Загора, бензиностанция „Пегас – Средец”, с.Средец, път Стара Загора – Димитровград, тел. 0899 877 542;

 

Гр.Велинград – бензиностанция „Пегас – Велинград”, гара Костандово, разклона гр.Велинград – с.Ракитово, тел. 0899 877 543;

 

Гр.Брезник – община Перник, бензиностанция „Пегас – Брезник”, ул.”Андрей Михайлов”, срещу поделение на М.О. , тел. 0775/12181;

 

4.2 Партньорски – на тези обекти можете да зареждате с карти тип, „Дебитна” и „Кредитна”

 

Гр.София – бензиностанция „Ултра” – бул.”Андрей Лябчев”№80;

 

Гр.София – бензиностанция „Весан”, кв.Казичене, ул.”Циклама”№1;

 

Гр.София – бензиностанция “Теком”, бул.”Владимир Вазов” №402-ІІ, срещу Bauhaus

 

Гр.София – бензиностанция “Капитал”, ул.”Медникарска” №1, срещу входа на София-Мел

 

Гр.София – бензиностанция “Премиум Петрол”, ул.”Първа българска армия” №90

 

Гр.Варна – бензиностанция „Ергос”, ул.”Прилеп” №66;

 

Гр.Каспичан – бензиностанция „Ергос”, ул.”Мадарски конник”;

 

Гр.Бургас – бензиностанция „Инс 2002”, ул.”Генерал Владимир Вазов”№2

 

Гр.Пловдив – бензиностанция “Векта”, бул.”Васил Левски” №170, посока с.Труд

 

Гр.Сандански – бензиностанция „Еврогаз” – местност Друма, с.Поленица, главен път Е-79, посока Гърция

 

Гр.Видин – бензиностанция “ТИП-2”, ул.”Пътя към ферибота”№1,

 

Гр.Русе – бензиностанция „Джи Ем Петрол”, бул.”Тутракан” №22, зад сградата на Филкаб