Общи условия Кард Сервиз ЕООД

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ „PEGASCARD”

Мобилното приложение „Pegascard“(наричана за краткост “Приложението”) е приложение за мобилни телефони, което е собственост и е администрирано от „Кард Сервиз“ЕООД, ЕИК 204883763, ДДС BG204883763, със седалище и адрес на управление: с. Ребърково, област Враца, местност „Зли дол”, бензиностанция „Pegas”, имейл pegascard@abv.bg, тел.: +35 92 9581783 (наричано по-долу за краткост „КАРД СЕРВИЗ„).

Приложението се изтегля чрез GooglePlay за операционна система Android и чрез AppStore за операционна система iOS и има възможност да се използва от всяко физическо или юридическо лице при спазване на настоящите Общи условия („Условията„) и чиято цел е да бъде използвано от клиентите на „Кард Сервиз”ЕООД, ЕИК 204883763,  ДДС BG204883763, със седалище и адрес на управление: с.Ребърково, община Мездра, местност Зли дол, (наричано по-долу за краткост „КАРД СЕРВИЗ„). Използването на Приложението дава възможност на клиентите на КАРД СЕРВИЗ, да получат определена фиксирана цена при покупка на горива от бензиностанциите, посочени в Приложението, както и за участие в друг вид промоции и маркетингови кампании, ако такива са обявени изрично от КАРД СЕРВИЗ във връзка с Приложението.

Създавайки профил в Приложението, Вие сключвате договор за сделка от разстояние с КАРД СЕРВИЗ и е необходимо да се запознаете и приемете Условията, както следва:

Общи условия за използване от физически лица.

Регистрация. Заявяване. Активиране на Картата. Зареждане със средства

Регистрация

Приложението може да бъде изтеглено и използвано от всяко физическо лице, което има навършени 18 години към деня на регистрация в Приложението и което се е регистрирало и има профил в Приложението по реда предвиден по-долу. (лице, което отговаря на всички тези условия, се нарича по-долу за краткост „Ползвател„).

Физическо лице, което желае да стане Ползвател на Приложението, се регистрира като създава личен профил в него. Приложението разполага с интерфейс за мобилен телефон, който може да бъде изтеглен безплатно за Android и iOS, съответно от GooglePlay и AppStore.

При регистрация потребителят:

(а) предоставя най-малко следните данни: име и фамилия, адрес на електронна поща, мобилен телефон;

(б) чрез отбелязване, с поставяне на отметка в полето „Запознат съм с Политиката за защита на личните данни“, потвърждава, че се е запознал с предоставената в процеса на регистрация Политика за защита на личните данни;

(в) чрез отбелязване, с поставяне на отметка в полето „Съгласен съм с Общите условия”, потвърждава, че е прочел предоставените в процеса на регистрация Условия, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

След попълване на профила и натискане на бутона „Продължи“, с цел избягване създаването на множество фалшиви профили, потребителят получава верификационен имейл с линк към приложението. Ако потребителят активира линка в срок от 36 часа след регистрацията, последният потвърждава заявката си и може да ползва Приложението като регистрира съществуваща карта или заяви нова. Ако линкът не бъде активиран в посоченият срок, страните приемат, че регистрираните данни са свързани с несъществуващ клиент на Приложението или клиент, който се е отказал от регистрацията, поради което данните в профила се заличават до 10 дни от датата на регистрация.

Ползвателят се задължава да въведе в регистрационната форма своите собствени лични данни и с приемането на тези Условия декларира и гарантира на КАРД СЕРВИЗ, че дадените при регистрацията в приложението лични данни са собствени лични данни на Ползвателя и че към момента на предоставянето им те са точни и верни.

Ползването на Приложението се обуславя от приемането на Условията и е свързано с обработване на лични данни, поради което без изразено съгласие с Условията и запознаване с Политиката за защита на личните данни, процесът на регистрация не може да приключи. Участниците могат да се запознаят или да проверят Условията по всяко време в Приложението и на интернет страницата на КАРД СЕРВИЗ: https://pegascard.com/общи-условия-кард-сервиз-еоод/ .

Изявления и съобщения, предвидени в Условията, се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на съобщения по електронна поща, натискане на бутон или отбелязване на отметка, доколкото изявлението е технически записано по начин, който дава възможност да бъде възпроизвеждано. Страните се съгласяват в отношенията помежду им обикновеният електронен подпис да има действие на саморъчен подпис и да обвързват страните с направените електронни волеизявления.

Всеки Ползвател използва Приложението чрез „Pegas“карта („Карта„), регистрирана в него. Един Ползвател може да получи и да има повече от една Карта. Картата се издава от КАРД СЕРВИЗ  във формата на: (1)физически носител – пластика с баркод; или (2) виртуална карта с баркод ако Ползвателят е избрал да ползва приложението без пластика. Ползвателят може да получи Карта, издадена на физически носител на посочен от него адрес. Карта, която се използва без пластика, представлява витуална карта с баркод, която може да се съхранява в електронна форма в Приложението на мобилния телефон на Ползвателя.

Заявяване

За да получи Карта, без значение дали на физически носител или виртуална, Ползвателят  трябва първо да я заяви. Заявяването на картата става чрез бутон „Заяви” в Приложението, който бутон отваря диалогове поле, в което Ползвателят трябва да въведе чрез изписване на число броя на заявените от него карти и да направи избор дали заявената/и карта/и да бъде на физически носител или виртуално генерирана, чрез „Опция за получаване”. В случай че в „Опция за получаване” е отбелязано физически носител, Ползвателят трябва да посочи и адрес за получаване на заявената/и карта/и. Срокът за получаване на физическа карта от страна на Ползвателя е до 7(седем) работни дни. Картата се изпраща по пощата чрез Български пощи или се получава от бензиностанция, която обслужва карти „Pegas“ и е конкретно посочена от Потребителя.

Активиране на Карта

Ако Ползвателят не предприеме действие по активиране на заявената/и карта/и, те остават като резервирани в back end сиситемата на Приложението в продължение на 5/дни/, след което заявката автоматично се унищожава и заявените номера карти се освобождават. Активирането става чрез диалогово поле, в което Ползвателят трябва да въведе следните данни:

 • Номер на карта – задължително;
 • ПИН-код за защита на картата – задължително;
 •  Дневен лимит в лв. – пределната стойност в лева, за която Ползвателят може да зареди горива в рамките на 24/двадесет и четири/ часа – по желание;
 • Номер на автомобил – по желание;
 • Име на водач – по желание.

Зареждане със средства

Всички разплащания между КАРД СЕРВИЗ и Ползвателя се извършват по дигитален  банков път чрез интегрирано в Приложението дигитално разплащателно средство Phyre или чрез иницииране на картово разплащане чрез интегрирано приложение за картови разплащания на Първа инвестиционна банка – виртуален ПОС терминал. Тези два инструмента инициират прехвърляне на парични средства в дигиталната или реалната банкова сметка на КАРД СЕРВИЗ от дигиталната  банкова сметка на Ползвателя или от картовата сметка на Ползвателя. Достигането до интегрираното дигитално разплащателно средство се случва чрез натискане на бутон „Захранване”, след това бутон ”Добавяне на “Х”лв. чрез Phyre”, достигането до  интегрираното приложение за картови разплащания на Първа инвестиционна банка – чрез бутон ”Добавяне на “Х”лв. чрез FIBANK”.

Преди да осъществи зареждане Ползвателят трябва да захрани дигиталната банкова сметка чрез превод и Приложението трябва да получи информация от backend системата за постъпилия превод. При успешно постъпване на средствата в сметката на КАРД СЕРВИЗ Ползвателят ще получи следното съобщение в Приложението – „Успешно добавихте „Х“лв в клиентската си сметка. Можете да заредите до размера на баланса си.“, след което балансът му ще се актуализира автоматично с получената сума.

Ползвателят може да запази в профила си данни за една или повече банкови карти, които да използва за последващи захранвания на дигиталната си сметка. Данните за банковите карти се съхраняват в backend системата на мобилното приложение. В интерфейса на мобилното приложение данните за запазените банкови карти са криптирани или псевдонимирани. Данните за всяка запазена банкова карта могат да бъдат изтрити от Ползвателя чрез неговия профил.

Всички такси, свързани със зареждането на средства по картите на Ползвателя са за сметка на КАРД СЕРВИЗ.

Връщане на неизразходвани средства

В случай че Ползвателят има захранени, но неизразходвани средства и желае да ги получи обратно, трябва да влезе в „Настройки“ и чрез контактната форма да изпрати съобщение със заглавие REFUND. КАРД СЕРВИЗ се задължава, след получаване на съобщение от контактната форма със заглавие REFUND, в срок до 14/четиринадесет/ работни дни, да инициира проверка и да възстанови захранените, но неизразходени средства, в случай че се установи наличие на такива.

ВАЖНО!!! Сумата за възстановяване се връща по последната карта, с която е направено захранването. Ако сумата за възстановяване надвишава сумата на последното захранване, то разликата се възстановява по картата, по която е направено захранването, предшестващо последното и т.н. Не се допуска възстановяване на средства в брой, по IBAN или по друго разплащателно средство, освен тези, интегрирани в Приложението.

Бензиностанции. Цена. Лимит. Условия за ползване на картата

Бензиностанции

Бензиностанциите, посочени в Приложението са с осигурена възможност за ползване на Картата по два начина:

 • Чрез електронна система с фискална памет (ЕСФП);
 • Чрез автономно мобилно устройство( терминал или мобилен телефон) за авторизиране и регистриране на закупените с Картата горива, когато бензиностанцията.
 • Възможността за използването на бензиностанциите, посочени в приложението, се гарантира по силата на партньорски договори, подписани между юридическото лице-собственик или ползвател на бензиостанцията и КАРД СЕРВИЗ ЕООД, който урежда отношенията между двата субекта и клиентите на КАРД СЕРВИЗ ЕООД, използващи Приложението.

Цена. Лимит

Картата дава право на Ползвателя да получи горива на определена фиксирана цена, която е посочена в Приложението в момента на получаване на горивото. Картата дава право на Ползвателя да ползва посочената фиксирана цена само при действително направени покупки на горива в посочените в Приложението бензиностанциите. Фиксираната цена е валидна за всички бензиностанции, посочени в Приложението, както собствени на КАРД СЕРВИЗ, така и партньорски. Фиксираната цена не е обвързана по никакъв начин с обявената на иформационното табло на бензиностанцията единична цена на горивата. Ползвателят се информира за фиксираната цена преди да осъществи зареждането чрез Приложението. Ако Ползвателят осъществи зареждане се приема, че се е съгласил с фиксираната цена и няма право да оспорва стойността на зареждането.

Наличността от средства, предплатени от страна на Ползвателя по сметката на КАРД СЕРВИЗ оформят лимита, в рамките на който Ползвателят може да осъществи зареждане чрез Карта. Информация за размера на този лимит се получа в Профил/Баланс в Приложението.

Ползвателят е длъжен да предостави Карата за проверка на служител на бензиностанцията преди да осъществи зареждане. Служителят проверява валидността на картата и размера на лимита чрез фискалната памет (ЕСФП) на обекта или чрез автономното мобилно устройство( терминал или мобилен телефон). След извършване на зареждането и в случай че се използва автономното мобилно устройство, служителят въвежда данните от него, а именно количество и стойност, чрез посочените технически средства за отчитане на продажбата. Приложението преизчислява стойността на зареждането, като се умножат заредените литри гориво по фиксираната цена. От лимита на Картата се намалява преизчислената стойност на горивото. Ползвателят е длъжен да предостави картата си за потвърждние на стоковата транзакция и е длъжен да запази в тайна своя ПИН-код като го въведе собственоръчно, когато се налага.

Съобщения относно Приложението

Ползвател в Приложението може да се свърже с КАРД СЕРВИЗ, за да зададе въпрос, да поиска повече информация, да подаде сигнал за загубена, открадната или повредена Карта или за друг проблем с нея, да се оплаче или да потърси разяснение във връзка с Приложението по един от следните начини:

Чрез формата за обратна връзка в приложението;

Чрез имейл contact@pegascard.com;

Като се обади в центъра за обслужване на клиенти на КАРД СЕРВИЗ на телефон 02/9581783 (безплатен).

За целите на Приложението КАРД СЕРВИЗ отправя съобщения и обяви до Ползвателите чрез интернет страницата на КАРД СЕРВИЗ: www.pegascard.com или чрез Приложението. Всеки Ползвател се информира за тези съобщения и обяви относно Приложението, като редовно проверява посочените източници на информация.

В случаи на промени в Условията, Политиката за защита на личните данни и/или Картите, КАРД СЕРВИЗ ще изпраща имейл съобщение на всеки Ползвател на електронния адрес, с който Ползвателът се е регистрирал в Приложението.

Наред и независимо от останалите съобщенията, КАРД СЕРВИЗ  може да изпраща до всеки или до някои от Ползвателите съобщения за директен маркетинг и/или на друга тема по имейл и/или мобилен телефон, като използва за контакт предоставените данни от съответните Ползватели и спазва приложимите ограничения и други изисквания на закона.

КАРД СЕРВИЗ ще изпраща съобщения за директен маркетинг до Ползвател само ако той е дал съгласието си да получава такива съобщения в профила си в приложението. Ако Ползвател не е дал съгласие да получава съобщения за директен маркетинг в профила си в приложението или оттегли даденото съгласие, КАРД СЕРВИЗ  няма да изпраща съобщения за директен маркетинг и/или лични съобщения по имейл и/или мобилен телефон на този Ползвател.

Ползвател може откаже да получава съобщения за директен маркетинг и друга информация относно Приложението по всяко време.

В случай на конкретно запитване или съобщение от Ползвател, КАРД СЕРВИЗ отговаря със съобщение по имейл до Ползвателя, като използва електронния адрес на Ползвателя чрез който той се е регистрирал в Приложението.

Лични данни

Използването на Приложението е свързано с обработването на лични данни на Ползвателите, предоставени от самите Ползватели при регистрация или в личния им профил, или събирани от КАРД СЕРВИЗ.

Информация за обработване личните данни на Ползвателите във връзка с Приложението и за техните права, свързани със защита на личните им данни, КАРД СЕРВИЗ предоставя на всеки Ползвател още при регистрацията чрез Политиката за защита на личните данни, която може да бъде намерена на: https://pegascard.com/ политика-за-защита-на-личните-данни-ка/ и е достъпна за всеки Ползвател по всяко време в приложението и в личния му профил.

Всеки Ползвател трябва да се е запознал с Политиката за защита на личните данни преди да се включи в Приложението и да стане Ползвател.

КАРД СЕРВИЗ е въвело необходимите и подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на всеки Ползвател.

Личните данни на всеки Ползвател се обработват в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните и свързаните с него нормативни актове в Република България.

Деактивирани, изгубени, откраднати и повредени карти

В случай че Картата не се използва в продължение на 12 (дванадесет) последователни месеца, тя се деактивира от КАРД СЕРВИЗ  автоматично и без предизвестие, но всеки Ползвател може да я активира повторно с обаждане на телефон 02/9581783. От 1 до 15 февруари всяка календарна година КАРД СЕРВИЗ  служебно изтрива от Приложението личния профил на всеки Ползвател, Картата на когото е деактивирана през предходната календарна година и не е подновена или активирана наново до 31 януари на текущата календарна година.

Картата се деактивира и когато профила на Ползвател в приложението на Приложението бъде изтрит от Ползвателя или от КАРД СЕРВИЗ.

В случай, че Картата бъде изгубена или открадната, Ползвателят е длъжен да съобщи за това на КАРД СЕРВИЗ незабавно. При подаването на сигнал за изгубена или открадната Карта, с цел избягване на злоупотреби, Ползвателят трябва да се идентифицира с личните си данни от профила си в Приложението.

Обявената за изгубена или открадната Карта се блокира в срок от 2(два) дни, считано от датата, на която съобщението е прието от КАРД СЕРВИЗ. Служителите на бензиностанциите, посочени в Приложението имат право да задържат Карта, която е обявена за изгубена или открадната и която е била представена пред тях от трето лице.

В случай, че Картата на физически носител е повредена механично (надраскана, прегъната, деформирана и др.), така че нейното използване е технически затруднено или невъзможно, Ползвателят може да използва дигиталната Картата в електронна форма, чрез съхранения на мобилното устройство бар код, или да поиска нова физическа карта чрез някой от посочените начини за обратна връзка.

В случаите на изгубена, открадната или повредена Карта и ако Ползвателят желае да продължи използването на Приложението, той може чрез формата за обратна връзка в профила си в приложението да поиска издаването на нова Карта. В този случай изгубената, открадната или повредената Карта автоматично се деактивира и на нейно място се активира новозаявената Карта в срок от 3 ( три)работни дни, считано от датата на получаване на искането за това от КАРД СЕРВИЗ.

Прекратяване на използване на Приложението. Деактивиране на профил

Всеки Ползвател може да прекрати използването на Приложението по всяко време, без предизвестие, като:

 • заяви това до КАРД СЕРВИЗ чрез формата за обратна връзка в профила си в приложението;
 • изтрие личния си профил в приложението;
 • възрази срещу обработването на личните му данни за целите на Приложението и, едновременно с това, заяви, че не желае да участва и да се ползва повече от Приложението.

В случай, че КАРД СЕРВИЗ установи или има основателни съмнения да смята, че една или повече карти са получени по неправомерен начин (напр. въз основа на предоставени неверни лични данни и др.) КАРД СЕРВИЗ може да обяви тези Карти за невалидни и да ги блокира, незабавно и без предварително уведомление.

В случай, че Ползвателят не спазва Условията, КАРД СЕРВИЗ има право да прекрати правоотношенията си с него и да блокира неговата Карта, незабавно и без предварително уведомление.

КАРД СЕРВИЗ си запазва правото да преустанови действието на Приложението по свое усмотрение включително, но не само, при промяна в приложимото право, разпореждане на компетентен държавен орган, промяна на цялостната пазарна политика на КАРД СЕРВИЗ, промяна в пазарните условия и други. В този случай, КАРД СЕРВИЗ ще обяви своето решение в Приложението и на своята интернет страница: www.pegascard.com, 7 (седем) дни преди ефективното преустановяване на действието на Приложението. След изтичане на 7-дневния срок, КАРД СЕРВИЗ ще блокира всички издадени Карти до този момент и ще преустанови предоставянето на отстъпки в посочените в Приложението бензиностанциите на приносителите на такива Карти.

Други условия

Ползвател може да използва Картата на електронен носител, при условие че мобилният му телефон поддържа Приложението.

Ефективността на работата на функцията за Карти на електронен носител зависи от вида на бар-код четците използвани в търговските обекти, посочени в Приложението, както и вида на мобилния телефон на потребителя.

При техническа неизправност в Карти на електронен носител, Ползвателят уведомява КАРД СЕРВИЗ  по реда, описан по-горе.

Рекламации във връзка с Приложението се приемат в законово установените срокове. Рекламацията трябва да е придружена от съответните доказателства на претенцията.

КАРД СЕРВИЗ не носи отговорност за претърпени от Ползвателя загуби и вреди вследствие на деактивиране, загуба, кражба или повреждане, включително след като е било съобщено на КАРД СЕРВИЗ за съответния случай.

КАРД СЕРВИЗ има право да изменя Условията едностранно в случай на изменения в приложимото право, разпореждане на компетентен държавен орган, промяна в цялостната пазарна политика на КАРД СЕРВИЗ, промяна в пазарните условия и при други обстоятелства, които не зависят от волята на КАРД СЕРВИЗ. КАРД СЕРВИЗ  има право да изменя Условията едностранно и когато въведената с изменението промяна в Условията е явно благоприятна за Ползвателите и не накърнява техните права като потребители. Във всички случаи, измененията на Условията влизат в сила в срок не по-малко от един месец от датата на която бъдат обявени в Приложението и на интернет страницата на КАРД СЕРВИЗ: www.pegascard.com, а за потребители, които притежават регистриран потребителски профил – от датата на получаване по електронна поща на съобщението за изменение в Общите условия, или от по-късна дата, ако такава е изрично предвидена в тях. В случай че Ползвател не е съгласен с изменените Общи условия и не желае да ги приеме, същият може в едномесечен срок от получаване на съобщението за изменението да се откаже от използването Приложението, като изпрати писмено уведомление. При липса на възражение от страна на Ползвателят, изменените Общи условия се считат за приети.

Недействителността, на която и да е от разпоредбите на тези Условия не води до недействителност на останалите разпоредби или на Условията в тяхната цялост, като те ще продължат да имат обвързващо действие за страните по тях с изключение на недействителната разпоредба.

КАРД СЕРВИЗ не носи отговорност за вреди, които Участниците са претърпели и които не са пряка и непосредствена последица от използването на Приложението.

С използването на Приложението всеки Ползвател се съгласява, че носи отговорност (и че КАРД СЕРВИЗ не носи отговорност пред Ползвателя или пред което и да е трето лице) за всяко нарушение на неговите задължения съгласно настоящите Условия и за всички последици от такова нарушение.

За неуредените от тези Условия случаи се прилагат разпоредбите на българското право. Всеки спор, противоречие или претенция, произтичащи от или свързани с изпълнението, тълкуването, прилагането или прекратяването на Условията, се урежда между страните чрез преговори. Ако страните не успеят да уредят отношенията си чрез преговори, компетентен да реши спора е българският съд.